«ҚазЭҚХСУ Жаршысында» мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар

ҚазЭҚХСУ хабаршысында мақалаларды ресімдеуге қойылатын талаптар

 

ҚазЭҚХСУ хабаршысы журналы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің басылымдарының тізбесіне енген және Экономикалық теория мен практиканың, менеджменттің, маркетингтің, қаржының, есеп және аудиттің, экономикалық ғылымдардың басқа да салаларының өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялауға арналған журнал.

 

ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

 

Ғылыми мақала журналдың мақсаты мен тақырыптық бағытына сәйкес келуі керек. Мақаланың мазмұны ғылыми зерттеулердің, эксперименттік немесе аналитикалық қызметтің өзіндік қорытындылары мен аралық немесе түпкілікті нәтижелерінің презентациясын көрсетеді. Мақалада авторлық әзірлемелер, тұжырымдар, ұсыныстар, бұрын жарияланбаған және жаңалық ашылған, жалпы тақырыпқа байланысты бұрын жарияланған ғылыми мақалаларға шолулар болуы керек.

 

Мақала тақырыптан, аннотациядан, түйін сөздерден, кіріспеден, материалдар мен әдістерден, негізгі бөлімнен (нәтижелер, талқылау), қорытындыдан, қаржыландыру туралы ақпараттан (бар болса), әдебиеттер тізімінен тұрады.

 

Барлық мақалалар http://vestnik.kuef.kz/  сайтында тек онлайн өтінім беру жүйесі арқылы қабылданады.

 

Ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар қаралмайды. Пайдаланушылар өздерінің байланыс деректерін және профильде көрсетілген басқа ақпаратты, әсіресе электронды пошта мекенжайлары мен телефон нөмірлерін жаңартып отыруы керек.

Мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. Библиографияны қосқанда, мақаланың көлемі кемінде 6 бет болуы керек және 10 беттен аспауы тиіс (10 беттен жоғары болса әр бет үшін 1000 теңге, бірақ жалпы көлемі 15 беттен аспайтын төлем белгіленеді).

Ұсынылып отырған қолжазба:

  • академиялық және ғылыми құндылығы болуы;
  • маңыздылығы мен өзіндік ерекшелігі, сондай-ақ практикалық маңызы бар болуы;
  • осы тақырып бойынша жасалған бұрынғы зерттеулерге үлес қосуы;
  • мұқият оқылып, өңделуі керек.

Мақаланы ресімдеуге қойылатын жалпы техникалық талаптар:

  • формат – MS Word, формула редакторы Microsoft Equation;
  • қаріп – Times New Roman;
  • қаріп өлшемі – 14;
  • жоларалық интервалбірлік;
  • барлық жиегі – 2 см;
  • азат жол – 1 см.

 

МАҚАЛАНЫ РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ

 

Автор:

Ғылым, әдебиет және өнер туындыларын, мерзімді басып шығаруды, құжаттардың әртүрлі түрлерін жүйелеу және картотекаларды ұйымдастыру үшін қолданылатын ақпараттың Әмбебап ондық жіктеу жүйесіне негізделген ӘОЖ көрсетеді. Қолжазбаның жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетіледі.

Құжаттарды жүйелеу үшін қолданылатын Ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекеттік айдары негізінде ҒТАМА көрсетеді. Өз тақырыбы бойынша ҒТАМА   http://grnti.ru / немесе http://lib.gup.kz сайтынан қарауға болады. Қолжазбаның жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетіледі.

ӘОЖ мен ҒТАМА-дан басқа, JEL (JEL Classification) классификациясы бойынша кодтарды көрсетуге болады. Автор көрсеткен кодтар зерттеу саласын нақты көрсетуі керек. Егер тақырып зерттеліп жатқан болса, автор JEL жіктеу кодтарын екі немесе үш бағыт бойынша пайдалана алады. Jel жіктеу кодтарын http://nfmte.com/assets/docs/jel.doc  сайтынан табуға болады. JEL кодтары түйін сөздерден кейін көрсетіледі.

Әр мақалаға журнал редакциясының сұрауы бойынша International DOI Foundation (Интернэйшенел ДОИ Фаундэйшен) тіркеу агенттігі DOI тағайындайды.

Түйін сөздер үш тілге аударылады (қазақ, орыс, ағылшын тілдері: түйін сөздер, ключевые слова, keywords).

 

Автор (авторы)

Мақаланың атауының алдында жоғарғы оң жақ бұрышта автордың (авторлардың) аты-жөні көрсетіледі. Авторлардың аты-жөнінен кейін: ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы, жұмыс орны, қаласы, ел атауы жазылуы керек. Ұйымның немесе мекеменің атауы атау септігінде көрсетіледі, әрі қысқартылмай толық жазылуы керек.

Егер бірнеше автор болса, олардың өздері мақаланың атауында оларды атап өту тәртібі бойынша шешім қабылдайды (ұсынылатын нұсқа зерттеуге қосқан үлесіне байланысты). Авторлар тізіміне зерттеуге шынымен қатысқан және оның мазмұны үшін толық жауап беруге келіскен адамдар ғана кіреді.

Мұнда негізгі авторды (хабар алып/беріп отыратын) және оның электрондық поштасын көрсету керек.

Мақала авторларының саны 4 адамнан аспайды.

 

Мақаланың атауы

Мақаланың атауы зерттеу тақырыбын және оның мазмұнын толық көрсетуі керек. Ол қысқа және нақты болуы керек (10 сөзден аспайтын). Сонымен қатар, ол оқырманның назарын аударып, ғылыми стильді қолдана отырып жазылуы керек. Зерттеу нысанын көрсету немесе оны қос нүкте немесе жақша арқылы нақтылау орынды. Жалпы қабылданған және бәріне белгілі қысқарған сөздерден басқа қысқарған сөздерді қолдану ұсынылмайды.

 

МАҚАЛА ҚҰРЫЛЫМЫ

Аннотация

Аннотация ақпараттық және құрылымды болуы керек. Аннотацияда мақалада не жасалғаны (қарастырылған, анықталған, көрсетілген, талданған және т.б.) ғана берілуі керек, мұнда зерттеудің мәні мен қолданылған әдістері баяндалады, ең маңызды нәтижелер мен олардың маңыздылығы жинақталады. Аннотация көлемі-22-25 жол немесе 150-300 сөз болады.

Аннотация қолжазбаның негізгі тілінде жазылады (мақаланың басында). Мақаланың соңында әдебиеттер тізімінен кейін қазақ және/немесе орыс және/немесе ағылшын тілдерінде (қолжазбаның негізгі тіліне байланысты) тағы 2 аннотация болуы тиіс.

 

Түйін сөздер (үш тілде)

Түйін сөздердің саны 7-10 сөзден тұруы керек. Мұнда сөйлемдер болмайды. Тек сөздер немесе сөз тіркестері болуы керек. Егер зерттеу нысаны құжаттың атауында (елді, аймақты қоса алғанда) аталмаса, оны түйін сөздер тізіміне қосу керек.

 

Кіріспе (26-32 жол немесе кемінде 200 сөз)

Кіріспеде ғылыми мәселелер, өзектілігі, мақсаты, міндеттері, зерттеу материалдары мен әдістері негізделіп, түсіндірілуі тиіс.

А) Мақсат негізгі нәтижелерді қысқаша және нақты түрде сипаттайды, оған қол жеткізу осы зерттеудің мақсаты болып табылады. Мақсат деп қолжазбаның атауын  көшіріп қоюға болмайды.

Б) Зерттеу әдістері қысқаша және нақты түрде сипатталады. Жабдықтар мен материалдардың шығу тегі, деректерді статистикалық өңдеу әдістері мен көшірмелерді қамтамасыз етудің басқа тәсілдері көрсетілген зерттеу әдістемесі сипатталған. Егер ұсынылған әдістер мен процедуралар басқа жұмыстарда қолданылса, автор бастапқы дереккөздерге сілтеме жасауы керек. Егер мақалада белгілі статистикалық процедуралар қолданылса, автор олардың мәнін сипаттамауы керек, тек оларды көрсету жеткілікті.

В) Автор кіріспені жазғанда  кестелер мен сандық көрсеткіштерді пайдаланудан мүмкіндігінше аулақ болу керек.

 

Әдебиетке шолу (20-22 жол немесе кем дегенде 150 сөз)

Автор мәселенің мәнін сипаттайтын және/немесе оны шешу бойынша алдыңғы зерттеулер туралы түсінік беретін тиісті жұмыстарды (мақалалар, монографиялар, баяндамалар, тезистер және т.б.) талдауды және жалпылау нәтижелерін сипаттауы керек. Әдебиеттерге шолу зерттеу мақсатына сәйкес келуі керек және зерттеу гипотезасын сынау үшін аналитикалық базаны сыни талдау нәтижелерін ұсынуы керек.

Әдебиеттерге шолу соңғы бес жылда Web of science немесе Scopus деректер базасында индекстелетін журналдарда және Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда жарияланған жұмыстарды қамтуы тиіс.

Әдебиеттерге шолуды шешілмеген мәселелерді баяндау, алдыңғы зерттеулердің нәтижелері мен нәтижелеріндегі қайшылықтарды анықтау, осы саладағы зерттеулерді жалғастыру қажеттілігін негіздеу және осы зерттеудің нақты тақырыбын (бағытын) таңдау арқылы аяқтау ұсынылады.

 

Негізгі бөлім (талдау, нәтижелер және талқылау)

Бөлімде зерттеу барысында алынған эмпирикалық немесе теориялық мәліметтер сипатталады. Суреттерді, кестелерді (бәрін қосқанда 5-тен аспайтын) пайдалану ұсынылады.

 

Қорытынды (15 жол немесе 100 сөзден кем емес)

Бұл бөлімде мақаланың негізгі идеялары баяндалады, алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы тұжырымдалады. Ұсыныстар, қорытындылар мен ұсыныстар зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізгенін растауы керек. Алынған нәтижелерді іс жүзінде пайдалану мүмкіндігін белгілеу және одан әрі ғылыми зерттеулерге бағыттар ұсыну қажет.

 

Әдебиеттер мәтіндегі сілтемелердің реттілігі бойынша және МЕМСТ 7.1–2003 "Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері"(Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңес 2003 жылғы 2 шілдеде № 12 хаттамамен қабылдаған ) мемлекетаралық стандартына сәйкес жазылады.

Бөлімде "Әдебиеттер", "Литература", "References" деген стандартты тақырыпшалар болуы керек (6-дан 15 дереккөзге дейін, кітаптар, брошюралар, қазақстандық және шетелдік авторлардың ғылыми мақалалары болғаны дұрыс).

Орыс және қазақ тілдеріндегі мақалалардағы әдебиет көздері түпнұсқа тілінде ұсынылуы тиіс. Осыдан кейін атаулардың аудармасы және дереккөздердің толық транслитерациясы бар әдебиеттердің екінші тізімін (анықтамалар) беру керек. Ағылшын тілінде жазылған мақалада орыс және қазақ тілдеріндегі дереккөздер транслитерациямен келтіріледі. Ол үшін http://translit.net сайтын қолдануға болады.

Дереккөздерді жазу мысалдары:

 

Кітаптар

1 Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика России: история и современность. – С-Пб.: Наука, 2011. – 189 с.

2 Улыбышев Д.Н. и др. Инновационная восприимчивость национальных экономик стран ЕАЭС: системные характеристики, оценка, механизмы управления. – Караганда: ТОО «Типография Арко», 2020. – 320 c.

3 Мэскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: учебник. – М.: Дело, 1997. – 492 с.

 

Журналдардағы мақалалар

1 Татаркин А.И., Романова О.А. Промышленная политика: генезис, региональные особенности и законодательное обеспечение // Региональная экономика. – 2014. – №2. – С. 9–22.

2 Ho S.P. Model for Financial Renegotiation in Public-Private Partnership Projects and Its Policy Implications: Game Theoretic View // Journal of Construction Engineering and Management. – 2006. – №7(132). – Р.678–688. – doi:10.1061/(asce)0733-9364(2006)132:7(678)

 

Газеттегі мақалалар

1 Петров В.Г. Богато то общество, в котором дороги люди: монолог о главном // Липецкая газета. – 07.04.2004. – С. 4.

 

Интернет көздерінен алған мақалалар

1 Industrial policy. Provisions of European Commission. – URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en

2 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Малое и среднее предпринимательство. Динамические таблицы. – URL: https://stat.gov.kz/official/industry/139/statistic/8

3 Кархунен П., Олимпиева И. Социальные «портреты» технологических предпринимателей на фоне инновационной экосистемы региона. Случай Финляндии. – URL: https://eusp.org/sites/default/files/archive/sts/%D0%BE%D1% 82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf

4 Белстат. Официальная статистика. – URL: https://www.belstat.gov.by/

 

References

1 Zakon Respubliki Kazahstan ot 27 dekabrja 2021 goda № 86-VII ZRK «O promyshlennoj politike» [Law of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 2021 No. 86-VII ZRK "On Industrial Policy"]. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000086 [in Russian]

2 Shevjakova A.L., Tusupov Sh.S., Sejthanov N.B. Jetapy transformacii industrial'no-innovacionnoj politiki Kazahstana [Stages of transformation of the industrial-innovation policy of Kazakhstan] // Sb. trudov mezhd. nauch.-prakt. konferencii «Gumanizacija obshhestva i tehnologicheskoe razvitie v jepohu global'noj jekonomiki». – Almaty: Institut jekonomiki KN MON RK, 2022. – S. 311-317 [in Russian]

3 Andrianov K.N. Germanija i innovacii [Germany and innovations] // Sovremennaja Evropa. – 2012. – №4. – S. 103-116 [in Russian]

4 Taubaev A.A., Ulybyshev D.N., Kenzhebekov N.D. i dr. Nacional'nye innovacionnye sistemy stran Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza: mehanizmy razvitija, predposylki vzaimodejstvija i perspektivy integracii [National innovation systems of countries of the Eurasian Economic Union: mechanisms of development, prerequisites for interaction and prospects for integration] – Karaganda: TOO «PEGASO», 2017. – 262s. [in Russian]

 

Белгіленген бөлімдердің атауын (азат жолдан) қалың қаріппен (кіріспе, әдебиеттерге шолу, негізгі бөлім, қорытындылар) жазу керек. Мақала мәтінінде дереккөздерге сілтемелер міндетті түрде болу керек. Пайдаланылған әдебиеттерге СІЛТЕМЕЛЕР тікбұрышты жақшаға алынып (тыныс белгісінің алдында) жазылады.

 

Суреттер мен кестелерді салу

 

Мәтінде міндетті түрде суретке (1-сурет) немесе кестеге (1-кесте) сілтеме болу керек. "Сур. 1" немесе "Кес. 1» деген сияқты қысқартып жазуға болмайды.

 

Кестенің үстінде тақырыбы болу керек:

1-кесте Кесте атауы (ені бойынша туралау)

 

Суреттің астында әдетте жазу болады:

1-сурет – Суреттің атауы (ортасына туралау)

 

Суреттер мен кестелер автордікі немесе басқа жақтан алынған болуы мүмкін. Егер сіз суреттің авторы болсаңыз, онда суреттің авторы екеніңізді көрсете аласыз. Басқа жақтан алынған сурет немесе кесте – бұл мәтіндік болмаса да, графикалық түрдегі дәйексөз. Сондықтан мәтінге [1] сілтеме жасағандай  ескертпедегі атауынан кейін бірден дереккөзді көрсету керек.

Ескертпелер суреттен кейін немесе олар сілтеме жасайтын кестеде орналастырылады. Егер Ескертпе біреу болса, онда "Ескертпе" сөзінен кейін сызықша қойылады, сосын ескертпе мәтіні жазылады. Жалғыз ескерту нөмірленбейді. Бірнеше ескерту реті бойынша сандармен (нүкте қойылмай)  нөмірленеді.

Суреттер MS Office көмегімен салынуы керек. MS Word бағдарламасында "Вставка" қойындысы бар:

– "Диаграмма" - графиктерді салу үшін;

– "SmartArt" -блок-схемалар үшін;

- "Фигуралар" - әртүрлі фигуралар үшін.

Егер сурет фигуралардың көмегімен салынса, онда оларды топтастыру керек.

 

Редакцияның мақаланы қарау мерзімі – үш айдан алты айға дейін. Редакцияға мақаланың соңғы нұсқасын тапсырған күн мақаланы тапсырған күн болып саналады.

Мақалада қолдануға жол берілмейді:

- негізгі мәтіндегі қалың, көлбеу және асты сызылған қаріп;

- автоматты және мәжбүрлі тасымалдау, жолдарды, беттерді мәжбүрлеп үзу белгілері;

- сканерленген сызбалар, кестелер және түрлі-түсті элементтер мен сызбалар.

         Мақалада MS Word-та салынған жалпы саны 5-тен аспайтын кестелер мен суреттер рұқсат етіледі.

         Егер қолжазба талаптарға сәйкес келмесе, ол қайта қарауға беріледі.

 

ТӨЛЕМ РЕДАКЦИЯ МАҚАЛА МЕН ХАБАРЛАМАНЫ ҚАБЫЛДАҒАННАН КЕЙІН ЖҮРГІЗІЛЕДІ.

 

Авторлар туралы мәліметтер (3 тілде) мақалаға қоса беріледі: ТАӘ, елдің атауы, аффилиациясы (ұйымдардың атаулары), лауазымы, дәрежесі, атағы, қызметтік және/немесе ұялы телефондары, жарияланымдардың барлық авторларына арналған е-mail (негізгі авторды көрсете отырып).

 

Автор туралы мәліметтер

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде Тегі Аты Әкесінің аты (толық)

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы (толық)

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұйымның атауы (толық)

Мекенжайы

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде елдің атауы (толық)

Ұялы, жұмыс телефоны

E-mail

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде мақаланың атауы (толық)

Қосымша ақпарат: шетелдік авторлар елін көрсету керек

 

Барлық мақалалар рецензенттердің қарауынан өту қажет. Қажет болған жағдайда мақала авторға түзетуге жіберіледі немесе қабылданбайды. Редакциялық алқа осы құрылым мен ресімдеу жөніндегі талаптарға сәйкес келмеген кезде оны баспасөзден бас тарту және авторлармен хат алмаспау, сол сияқты оның мазмұнына мақаланың мағыналық мазмұнына әсер етпейтін түзетулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақаланың мазмұны мен ресімделуіне мақала авторы жауапты болады.

Егер автор редакциямен екі айдан артық байланысқа шықпаса, онда мұндай мақала автоматты түрде жарияланбайтын болады.

 

Өрескел қателер, басқа жақтан алынған материалдар көп болған жағдайда немесе қате дәйексөздер анықталған кезде мақала алғашқы рецензиялау нәтижелеріне қарамастан жұмыстың кез келген кезеңінде қабылданбауы немесе қайта қаралуы мүмкін.

Кіру


Тіркеу


Іздеу