ҚазЭҚХСУ Жаршысы 2023 (1)

df229d3cfa33d81f63622fc6bbadfd61.png

Вестник КазУЭФиМТ 1(50)/2023 Documents

Вестник 1(50)/2023
1 Абдикаримова А.Т., Жетписбаева М.К. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).1
2 Абдулла Ж.Б., Кулбаева М.А., Сапарова А.А., Абишева А.М. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ ЖӘНЕ ОНЫҢ COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫНАН КЕЙІНГІ ЖАҒДАЙЫ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).2
3 Ағыбетова Р.Е. Садыков А., Гиззатжанова А. Касымова А. АЛАКӨЛ КӨЛІНІҢ ТУРИСТІК-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН КЕШЕНДІ-ИНТЕГРАЛДЫ БАҒАЛАУ-DOI 10.522602304-7216.2023.1(50).3
4 Азатбек Т.А., Шимшиков Ж.Е., Тлесов А.Б., Жанбозова А.Б. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: УРОКИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).4
5 Аймурзина Б.Т., Каменова М.Ж., Казыбаев Б.О., Абилдаханова С.Р. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЗАХСТАНЕ -DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).5
6 Аппакова Г.Н., Несипбеков Е.Н., Панзабекова А.Ж. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).6
7 Әмірбекұлы Е., Үкібасова Ғ.С., Бәкіров Е.Р. Омаров Б.Ш. КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТТІҢ АНЫҚТАУШЫ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ МЕН ҚОҒАМЫНЫҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ -DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).7
8 Байбашева Г.К., Кайдарова С.Е., Тансыкбаева Г.О., Джунербаев К.Ж. ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРЛЕРІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).8
9 Байдаков А.К.,Алтынбеков М.А. БАСҚАРУ ЕСЕБІНДЕГІ ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТОПТАСТЫРУ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).9
10 Байдыбекова С.К., Сауранбай С.Б., Абенова Г.И. РЫНОК ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).10
11 Baraboshkin V., Vasin S., Kushebina G., Burtebayeva A. EFFICIENCY CHALLANGES IN HEALTHCARE MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).11
12 Баткеева Д.Р., Омарова А.Т., Сапарова Б.С., Сраилова Г.Н. ВЛИЯНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ГОСПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ КАЗАХСТАНА-DOI 10.522602304-.pdf
13 Бейсембина А.Н., Кунязова С.К., Нургалиева А.А., Кунязов Е.К. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).13
14 Бекжанова Т.К., Ешпанова Д.Д., Әбенов Е.М., Сраилова Г.Н. ОЦЕНКА ИННОВАЦИЙ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В МИРЕ И В КАЗАХСТАНЕ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).14
15 Bulkhairova Zh., Temirova A., Bermukhamedova G., Mukhamejanova A. FOOD SECURITY OF KAZAKHSTAN AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).15
16 Дуйсембаев А.А., Шаметова А.А. БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГ ‒ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ - DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).16
17 Dutta A., Doszhan R. NON-FUNGIBLE TOKEN A DISRUPTIVE FINANCIAL ASSET FOR INVESTMENT OR A POTENTIAL BUBBLE-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).17
18 Егембердиев Р.А., Есиркепова А.М., Камалов А.А., Мухамедиева Г.М. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІ ИМПОРТЫН АЛМАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).18
19 Есенгельдин Б.С., Абаев А.А., Акбаев Е.Т., Даниярова М.Т. КҮН ЭНЕРГИЯСЫН ДАМЫТУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).19
20 Жайлауов Е.Б., Омар Ж.Т., Куттыбева Н.Б., Кенжебеков Н.Д. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАЗАХСТАНА-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).20
21 Жанділла Б.Д., Шоқан Р., Тлесова Э.Б., Жусупов Е.А. ТҰРАҚТЫ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ҮШІН ТУРИСТІК ДЕСТИНАЦИЯНЫ БАСҚАРУ ТЕТІКТЕРІ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).21
22 Жаркенова Б.Р., Муканов А.Х., Замбинова Г.К., Абдильдинова Н.Е. ТУРИСТІК ӨҢІРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ БРЕНДИНГТІҢ РӨЛІ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).22
23 Жаумитова М.Д., Кусаинова Л.И., Турчекенова Р.А., Кулубекова А.Ж. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В КАЗАХСТАНЕ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).23
24 Жунусова Ә.А., Құрма Н.Ж., Джангельдина Д.И., Ахметова Ғ.Б. ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ АЙНАЛМАЛЫ ЭКОНОМИКА ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).24
25 Искакова З.Д., Ищанова Р.Щ., Даниярова М.Т., Омарова А.Т. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ КАЗАХСТАНА-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).25
26 Қадырбергенова А.К., Избасарова Л.Б., Ажигалиева Г.К., Арынова З.А. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН - DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).26
27 Караймызлар Е.,Орынбасаров С.О.,Турдиева З.М. ФАКТОРЫ УСПЕХА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).27 - ТУРЦИЯ
28 Кишибаева Б.С., Джаксыбекова Г.Н. КӘСІПОРЫННЫҢ КАПИТАЛ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).28
29 Кожахметова А.М., Дарибаева А.К., Сауранова М.М., Кисаева З.Н. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).29
30 Курманов Н.А., Рахимбекова А.Е., Утарбаева Г.К., Раимбеков Б.Х. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯҒА ДАЙЫНДЫҒЫН БАҒАЛАУ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).30
31 Matenova Zh., Kadyrova A., Kushebina G., Alimkulova S. ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF THE STATE HOUSING PROGRAM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).31
32 Нурлыбаев Б.Б., Әбенов Е.М., Муталиева Л.М., Муканов А.Х. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).32
33 Пупышева Т.Н., Жетписбаева М.К. ВОПРОСЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).33
34 Sarkambayeva Sh., Sailaubekox N. THE LARGEST BANKS AND THEIR LIQUIDITY THE CASE OF KAZAKHSTAN-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).34
35 Satpayeva Z., Kangalakova D., Mukataev A. R&D AS A FACTOR OF KAZAKHSTAN’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).35
36 Тургель И.Д., Талимова Г.У., Берназарова Р.Д. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОРПОРАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).36 - РОССИЯ
37 Turekulova A., Beisengaliev Y., Niyazov M., Chereyeva B. PROBLEMATIC ASPECTS OF RELATIONSHIPS IN THE WORKFORCE-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).37
38 Турсумбаева М.Ж., Сейтиков А.Т., Ашимова И.Д., Кальжанова К.А. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН- DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).38
39 Улыбышев Д.Н., Бопиева Ж.К., Шевякова А.Л., Жайлауов Е.Б. ОЦЕНКА ВКЛАДА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА В РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН -DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).39
40 Умарова Г.Х., Темирова Ж.Ж., Исатаева Г.Б., Жуманова Г.М. МИРОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК -DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).40
41 Chereyeva B, Abayeva G., Baykin A., Zavyalova E. APPROACHES TO STATE PROPERTY MANAGEMENT FOREIGN EXPERIENCE-DOI 10.52260/2304-7216.2023.1(50).41

Кіру


Тіркеу


Іздеу